Toegankelijkheid

Skip to main content
 • Banner_4-2019_1500x300px.jpg

FEHAC en KNAC

FEHAC

Oprichting en doelstelling
De Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs, kortweg FEHAC is in 1976 opgericht door een tiental clubs voor klassieke personenauto’s als belangenvereniging voor ‘Klassiek rijdend Nederland’. De steeds strenger wordende overheidsmaatregelen met betrekking tot het gemotoriseerd verkeer in het algemeen hebben soms juist voor de historische voertuighobby verstrekkende gevolgen.

Voorbeelden van dergelijke overheidsmaatregelen zijn Houderschapsbelasting, kentekeneisen, technische eisen bij de APK van voertuigen, invoerrechten en milieueisen. Zowel gezien vanuit de overheid als vanuit het clubcircuit zou het niet prettig zijn als elke club afzonderlijk haar belangen t.a.v. dit soort regels bij de overheid naar voren zou brengen. De statutaire doelstellingen van de FEHAC, die overigens bijna volledig op vrijwilligers basis functioneert, is dan ook “de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars en houders van voertuigen, die uit historisch standpunt in stand worden gehouden en al wat daarmee in de meest ruimte zin verband houdt” (statuten FEHAC).

De FEHAC fuseerde in 1990 met de Vereniging van Clubs voor Klassieke Motorfietsen en Scooters (VCKM). De FEHAC is vooral de laatste tien jaar fors gegroeid en kan al geruime tijd de representant van historisch rijdend Nederland genoemd worden: er zijn momenteel 200 van de circa 300 auto- en motorfietsclubs lid van de FEHAC en die 200 clubs hebben samen 70.000 leden.

De aantallen groeien nog steeds. De clubs zijn onder te verdelen in algemene, regionale, merk-, type- en soortgebonden verenigingen en variëren sterk in grootte: de grootste club heeft 4.000 leden en de kleinste enkele tientallen.

Gesprekspartner overheid
Om haar doelstelling te bereiken stelt de FEHAC zich in de eerste plaats namens haar leden op als gesprekspartner van de overheid. Dit omvat niet alleen de centrale overheid, ministeries, soms provincies en gemeenten, maar ook instanties als de RVI, de RDW, Centrum voor Voertuigtechniek & Informatie en het Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting. In het overleg ligt het accent op wet en regelgeving die de belangen van voertuigeigenaren kan raken. Een voorbeeld: als de overheid zou besluiten dat alle auto’s vanaf datum X moeten voldoen aan zeer strenge uitlaatemissie-eisen, dan zullen bepaalde (m.n. historische) auto’s daar nooit aan kunnen voldoen. Het rijden met die auto’s wordt dan in feite onmogelijk gemaakt. In zo’n geval zal de FEHAC zich sterk maken om uitzonderingen op zo’n regeling voor bepaalde categorieën voertuigen te bepleiten.

Een ander voorbeeld is geweest de bemoeilijking van het behoud van historische voertuigen door de invoering per 01/04/1995 van de Houderschapsbelasting. Gelukkig is er een schorsingsregeling gekomen die de eigenaar van voertuigen weliswaar jaarlijks wat geld kost maar de voertuighobby niet onmogelijk maakt. Gaandeweg is de FEHAC als volwaardig gesprekspartner geaccepteerd. Het is zelfs zo dat in veel gevallen vooraf de mening van de FEHAC gevraagd wordt over maatregelen die in voorbereiding zijn. Gelukkig is het besef ontstaan dat clubs en particulier zeer bewust een groot deel van het ‘rijdend cultureel erfgoed’ in stand houden.

Bestuursstructuur FEHAC
De FEHAC behartigt de belangen van alle soorten historische voertuigen: personenauto’s, motorfietsen, scooters, rijwielen met hulpmotor, vrachtwagens, bussen, (ex-) militaire voertuigen, landbouwvoertuigen, caravans en aanhangwagens. Deze voertuigsoorten hebben binnen de structuur van de FEHAC veelal elk een aparte commissie waarin specifieke voor deze groep van belang zijnde onderwerpen worden behandeld. De commissievoorzitters zijn tevens bestuurslid. Naast de voertuigcommissies kent de FEHAC nog een onontbeerlijke Juridische Commissie en is er de Commissie Historische Ritten en Rally’s die o.a. verantwoordelijk is voor de uitgifte van de Identity Cards (IC’s) voor historische auto’s om mee te kunnen doen aan historische rally’s, welke onder de FIVA-vlag verreden worden.

Internationaal
Wat de FEHAC is voor de Nederlandse Clubs, is de FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) voor de federaties in de diverse landen. Veel internationaal geldende regelgeving wordt in Brussel door de Europese Unie uitgevaardigd. De FIVA, waar de FEHAC ook bij is aangesloten, houdt daar de belangen van alle Europese ‘classic’-liefhebbers in het oog.


KNAC

Historie
De Nederlandsche Automobiel Club (NAC) is in 1898 opgezet naar Frans voorbeeld op een moment dat er in Nederland nog maar een dozijn auto’s rondreden. De club werd opgericht door een aantal enthousiaste automobilisten en stelde zich onder meer ten doel ‘het automobielwezen in Nederland te bevorderen’. Om dat te realiseren begon de NAC al snel met het sturen van rekesten naar overheden, het organiseren van congressen, clubtochten en betrouwbaarheidsritten, het erkennen van benzinedepots en het oprichten van hotels. In 1913 kreeg de club het predikaat ‘Koninklijk’ voor de medewerking die de club leverde aan het leger met een dreigende wereldoorlog in zicht.

Bij de KNAC was zowel aandacht voor verkeersveiligheid, rijvaardigheid als voor snelheidswedstrijden. Fanatisme en levensdrang hebben aan de wieg gestaan van de NAC die zich in 1908 al sterk maakte tegen maximale snelheden en in 1920 tegen tolgelden. Een club die vooral het leven van de automobilist aangenamer wilde maken. Nu – 100 jaar later geldt dit nog steeds.

Missie
De KNAC is een club voor autoliefhebbers die plezier beleven aan autorijden. De club bestaat uit een vereniging en een besloten vennootschap (KNAC Services B.V.). De opdracht van de KNAC vereniging staat beschreven in artikel 2 van de statuten. De opdracht van de KNAC Services B.V.  staat beschreven in de overeenkomst tussen de KNAC vereniging, KNAC Services B.V. en de ANWB B.V.:

Artikel 2 statuten KNAC Vereniging
De vereniging heeft ten doel:

a. Het behartigen van de belangen van het wegverkeer in het algemeen en het personenautoverkeer in het bijzonder
b. Het behartigen van de belangen van het autotoerisme in het algemeen, zowel nationaal als internationaal;
c. Het behartigen van de belangen van haar leden op de onder a. en b. genoemde gebieden;
d. Het bevorderen van de veiligheid van het wegverkeer in het algemeen en in het bijzonder van die van haar leden, en
e. Het bevorderen van de interesse voor de auto (historie) in de meest brede zin, onder meer door het (laten) organiseren van evenementen met al dan niet historische auto’s.

Samenvatting overeenkomst ANWB B.V.  en KNAC Services B.V.  (KSBV)

 • Artikel 1 van de overeenkomst bevestigt de samenwerking die de partijen in 1991 zijn aangegaan en bevestigt daarmee dat alle aandelen van de KSBV zijn ondergebracht bij de ANWB B.V..
 • Artikel 2 geeft aan dat de inkomsten van de KNAC naar KSBV  gaan, met uitzondering van de contributie-inkomsten die gebruikt worden om verenigings- en bestuurstaken uit te voeren.
 • Artikel 3 van de overeenkomst stelt vast dat KSBV grotendeels de uitvoering doet voor de vereniging, ten behoeve van de dienstverlening aan de leden. De vereniging en KSBV bepalen samen om welke dienstverlening het gaat.
 • Artikel 6 stelt dat de belangenbehartiging van de KNAC door de KNAC vereniging wordt gedaan.

Visie
De KNAC gaat voor plezier in auto’s en autorijden. De KNAC wil in 2025 de grootste en meest invloedrijke club van autoliefhebbers zijn, om nu en in de toekomst, voor alle automobilisten en autoliefhebbers, zoveel mogelijk kansen te bieden om duurzaam plezier te hebben in auto’s en autorijden en  met plezier kunnen reizen in heel Nederland en vanuit Nederland ook met plezier op reis kunnen in Europa. De KNAC geniet van de vormgeving en techniek van vroeger en nu, en wil dat de auto als erfgoed zichtbaar is, ook op de weg. De KNAC vindt autorijden een bron van plezier. De KNAC stimuleert het gevoel van vrijheid van de autoliefhebber. De KNAC vindt het belangrijk dat er mooie veilige routes zijn, interessante bestemmingen waarbij met de auto van een breed recreatief aanbod genoten kan worden.

Kernwaarden
De visie van de KNAC is gestoeld op een aantal kernwaarden:

 • Plezier, het positieve van de auto en het autorijden.
 • Vrijheid, de mogelijkheden om individuele keuzes te maken.
 • Veiligheid, veilig genieten van de auto.
 • Continuïteit, lange termijn, historisch besef gekoppeld aan toekomst perspectief.
 • Inclusie, belangen dienen van alle autoliefhebbers, constructief samenwerken.
 • Vriendenlidmaatschap merkenclubs

De KNAC is in 2014 begonnen met het verstevigen van de banden met de merkenclubs die zo’n prachtige bijdrage leveren aan het in stand houden van het mobiel cultureel erfgoed. Door de krachten te bundelen wil de KNAC nog beter op kunnen komen voor de belangen van de liefhebber van youngtimers, oldtimers en hobby-auto’s. Daarvoor is het Vriendenlidmaatschap voor merkenclubs in het leven geroepen. Inmiddels hebben zich al meer dan 65 (merken)clubs aangesloten. Het doel van de samenwerking, die vorm krijgt in het Vriendenlidmaatschap voor merkenclubs, is het bundelen van krachten voor onder meer belangenbehartiging, promoten van het imago van de (hobby)auto, het promoten van wederzijdse activiteiten, het creëren van een platform om kennis en kunde te delen en inkoopvoordeel door schaalvergroting. Met ingang van januari 2016 is T.M.C.N. lid van de vriendenclubs van het KNAC.