Toegankelijkheid

Skip to main content
  • Banner_2-2019_1500x300px.jpg

Verslag Algemene Ledenvergadering 2022

Op zaterdag 29 januari 2022 ging het evenementenseizoen van Team Mustang Center Nederland weer van start met de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Normaal gesproken een happening met het idee om elkaar te ontmoeten, en voorpret over wat we dit jaar gaan doen. Een week voor de vergadering is echter besloten om de vergadering digitaal te laten verlopen. Gedwongen door de coronamaatregelen.

 Eind 2021 werd optimistisch, maar onder voorbehoud, de vaste vergaderlocatie Hotel Schimmel 1885 in Woudenberg vastgelegd. Maar dat werd door de toen geldende maatregelen ingeperkt. Een gegeven waar we als club al twee jaar mee kampen. Soms merken we dat leden daar moeite mee hebben. We ontvingen vragen als: “waarom organiseren jullie niks, de social media staan vol met initiatieven?”. Maar als officiële club of organisatie, is daar (helaas) geen beginnen aan. Er is namelijk een risico om aansprakelijk gesteld te worden voor het organiseren van een niet-toegelaten evenement. We beleven een lastige tijd, dus daarom vond ook deze editie van de Algemene Ledenvergadering digitaal plaats.

Opening en notulen
Om 19.30 uur opende voorzitter Danny Hermans de vergadering met een welkomstwoord en lichtte de keuze voor digitaal vergaderen toe. In deze minuten groeide het aantal deelnemers aan de vergadering tot ruim dertig leden. Danny blikte terug op het afgelopen seizoen met ups en downs – ups: geslaagde evenementen die door konden gaan, en de downs: daar weten we wel van hoe dat zit. De notulen van de Algemene Ledenvergadering 2021 werden nog eens gepresenteerd en met algemene stemmen goedgekeurd.

Terugblik evenementen 2021
Evenementencoördinator Denise Bettink nam vervolgens het woord voor een terugblik op het evenementenseizoen van 2021. Zo’n beetje de helft van de geplande evenementen heeft kunnen plaatsvinden, waarbij de Ladies Ride, Drive-in Bioscoop en Family Day eruit sprongen. Maar ook de deceptie van de gedwongen annulering van de Buitenlandrit tijdens Pinksteren, en gastevenementen als Mustang Fever, Mustang Valley en de Ford Nederland Family Day, waarvoor veel voorwerk gedaan is.

WBTR
Team Mustang Center Nederland is met ingang van 1 juli 2021 verplicht om te voldoen aan de nieuwe wet: WBTR. De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. De wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen. Het wordt er allemaal niet leuker op, maar we kunnen er niet onderuit. Positief hieraan is wel dat een integere gang van zaken binnen het bestuur hiermee is gewaarborgd, en dat is ook wat waard. Omdat de punten in het draaiboek WBTR ook notarieel in de statuten en het huishoudelijk regelement verwerkt dienen te worden, was er een stemronde nodig. Dit agendapunt werd unaniem goedgekeurd, waarmee dit punt voor gesloten werd verklaard.

Financieel verslag
Ter tafel kwam hierna de financiële toestand van Team Mustang Center Nederland, toegelicht door penningmeester Willem Valk. Na vaststelling van het feit dat het ledental ondanks corona gestaag groeit, een gegeven waar we heel blij mee zijn, presenteerde hij de jaarrekening en lichtte die toe. Na enkele detailvragen beantwoord te hebben, ging hij over tot presentatie van een meerjarenbegroting. Deze in verband met de komende jubilea: het 30-jarig bestaan van Team Mustang Center Nederland (2023) en het 60-jarig jubileum van de Ford Mustang. Hij legde uit: “We zitten goed in onze financiële jas, maar hebben ook een ambitieuze agenda. En iets fatsoenlijks neerzetten kost tegenwoordig meer dan ooit. Mede om deze reden stelt het bestuur voor om de jaarlijkse contributie – die al meer dan tien jaar € 45,00 euro per jaar bedraagt -  te verhogen met € 5,00 euro naar € 50,00 euro met ingang van 01-01-2023.

De jaarrekening is gecontroleerd door de kascontrolecommissie, bestaande uit René Kluft en Jacqueline van Grondelle. In een stemming wordt het advies van de kascontrolecommisie om het bestuur decharge te geven algemeen aangenomen. René Kluft treedt af als kascontrolecommisielid en wordt opgevolgd door Kees-Jan van Oorsouw. René Kluft blijft (na een stemronde) wel als reservelid beschikbaar. In een volgende stemronde werd met de contributieverhoging ingestemd. De penningmeester stipte nog het gevaar aan dat wij als club het risico lopen door de fiscus als BTW-plichtig te worden gezien. Dat zou een hele financiële strop zijn. We zijn als bestuur, in nauwe samenwerking met de FEHAC en de KNAC, zeer alert om de dingen zo in te kleden dat het zover niet komt.

Bestuursaangelegenheden
In het najaar van 2021 hebben voorzitter Danny Hermans en evenementencoördinator Denise Bettink besloten om vanwege persoonlijke omstandigheden hun functie na de Algemene Ledenvergadering 2022 neer te leggen. Iets wat we als bestuur ontzettend jammer vinden. We waren een goed team, waarbij gezelligheid ervaren werd en een heel goede samenwerking.

Dit wetend, heeft het bestuur de zoektocht ingezet om de twee functies weer zo snel mogelijk vervuld te krijgen. In de bestuursfunctie van voorzitter heeft het bestuur Alex van Velsen bereid gevonden zich kandidaat te stellen. Alex is bij velen in de club bekend, en wordt door het bestuur vol vertrouwen gepresenteerd. Voor de functie evenementencoördinator is het bestuur nog naarstig op zoek naar een kandidaat. De taken worden voorlopig verdeeld over het bestuur. Nadat Alex zich gepresenteerd heeft, keurt de vergadering zijn benoeming als voorzitter unaniem goed. Daar zijn we blij mee.

Namens het bestuur én de leden van de club bedankt de secretaris de scheidende voorzitter en evenementencoördinator voor hun inzet de afgelopen jaren, en spreekt de wens uit dat we elkaar in de komende jaren nog gaan zien in andere (club)verbanden. Als aandenken ontvangen beiden een plaquette en een cadeaubon.

Pony Corral
Redacteur Stefan Stolk blikt terug op de vier edities van de Pony Corral in het afgelopen jaar. Door een gebrek aan evenementen was het aanbod van aangeleverde artikelen in sommige edities mager. Maar met behulp van een aantal vaste schrijvers en artikelen die na de oproepen werden opgestuurd is het toch gelukt om vier edities te presenteren. Leden worden opgeroepen om mee te denken over de inhoud, en zaken die interessant kunnen zijn voor medeleden in te sturen. Als we samen onze schouders eronder zetten, belooft ook 2022 weer vier volle uitgaven. Er staat al één en ander op de rol voor het komende seizoen, maar alle input blijft van harte welkom. Dat de Pony Corral gewaardeerd wordt, blijkt ook uit het feit dat met ingang van dit jaar vier nieuwe Mustang-gerelateerde adverteerders zullen starten: Mustang Country (Klaaswaal), Mister Mustang (Noordwijkerhout), Riff Automotive Group (Herten, Duitsland) en E&R Classics (Waalwijk). De Pony Corral is een anchor in de Nederlandse Mustangwereld. Iets om trots op te zijn.

Evenementenagenda 2022
Doordat de bestuursfunctie evenementencoördinator nog niet is ingevuld, zijn nog niet alle details over de evenementen voor 2022 bekend. Maar het steigerwerk qua data en locaties staat al vast. Het meest actuele overzicht is te vinden op www.fordmustangclub.nl, en wordt in de loop van de tijd telkens geüpdatet. Het bestuur in den breedte gaat ervoor zorgen dat de evenementen weer stáán zoals we dat gewend zijn.

Rondvraag
Tenslotte komen we uit bij de rondvraag. Eén van de clubleden stipt het feit aan dat veel kleinschalige ‘spontane’ evenementen wél zijn doorgegaan het afgelopen jaar, en clubevenementen van Team Mustang Center Nederland gedeeltelijk niet. Het antwoord hierop is dat de reguliere grote clubs geen goed jaar hebben gehad op dit gebied, vanwege wet- en regelgeving, maar dat we er vertrouwen in hebben dat er komend jaar veel goedgemaakt zal worden. Het bestuur ontvangt ook enkele steunbetuigingen, hetgeen zeer gewaardeerd wordt. Nadat er geen vragen meer zijn sluit de kersverse voorzitter de vergadering om vijf over negen af en wenst iedereen een fijn clubjaar toe.

Vragen
Neem bij vragen contact op met voorzitter Alex van Velsen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.